Jesteś tutaj: Strona główna » Udostępnianie Informacji Publicznej

Udostępnianie Informacji Publicznej

                                                                                                    Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Wysokiem Mazowieckiem
z dnia 06.09.2016 r.

 

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

 

§ 1

 1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.
 2. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
 3. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniona
  w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

§ 2

Wniosek pisemny o udostępnienie informacji publicznej

 1. Forma wniosku jest dowolna, można skorzystać z gotowego formularza, stanowiącego załącznik do niniejszych Zasad.
 2. W celu uzyskania odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej konieczne są dane kontaktowe wnioskodawcy, np. adres e-mail, na który zostanie przesłana odpowiedź.
 3. Podane przez wnioskodawcę dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia
  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyłącznie w zakresie: zbierania, utrwalania i przechowywania.
 4. Czas przechowywania danych osobowych wnioskodawcy wynika z przepisów ustawy
  z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 5. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
  w Wysokiem Mazowieckiem.
 6. Dane osobowe wymagane są w przypadku, kiedy organ wydaje decyzję administracyjną
  o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub umorzeniu postępowania.
 7. Jeśli wnioskodawca na etapie złożenia wniosku nie poda danych osobowych,
  to w przypadku konieczności wydania decyzji administracyjnej, będzie proszony
  o ich uzupełnienie.

§ 3

Forma składania wniosku

 1. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można składać bezpośrednio
  w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem ul. 1 Maja 8,
  18-200 Wysokie Mazowieckie, tel. 86 275 86 12.
 2. Wnioski można także składać za pomocą faksu 86 275 86 13, poczty, poczty elektronicznej na adres biwy@praca.gov.pl.pl, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, umieszczoną na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem http://bip.pupwysokiemazowieckie.naten.pl

§ 4

Termin i sposób załatwienia

 1. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

 

 

 1. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

§ 5

Opłaty

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany
do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

§ 6

Podstawa prawna

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.;
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/

§ 7

Tryb odwoławczy

 1. Do decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz do decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

a) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;

b) uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

 1. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

a) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,

b) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

§ 8

Inne informacje

 1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
 2. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym
  o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

 

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument docx Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 2017-01-03 15.94kB POBIERZ
Liczba wyświetleń: 1782
Rejestr zmian
Autor: Tomasz Milewski
Opublikował(a): Tomasz Milewski (2017-01-03 12:01:20)
Zredagował(a): Tomasz Milewski (2017-01-03 12:32:13)