Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (II)

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (II)

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem w 2016 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizuje projekt skierowany do osób bezrobotnych z powiatu wysokomazowieckiego pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (II)".Celem szczegółowym POWER jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Cel główny projektu brzmi: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim.

Wsparciem w ramach projektu planuje się objąć 91 uczestników (46 kobiet) w wieku 18-29 lat (tj. do ukończenia 30 roku życia) bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiem jako osoby bezrobotne, którym ustalono I lub II profilu pomocy, i które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Zgodnie z definicją osoby NEET przyjętą w POWER 2014-2020 - za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki: 1) nie pracuje, 2) nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani 3) nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r.-31.12.2016 r.
Planowana kwota wydatków projektu wynosi 981 219,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków wspólnotowych 826 971,00 zł.

W ramach projektu przewiduje się zrealizowanie następujących formy wsparcia:

v staże - 35 osób,

v prace interwencyjne - 20 osób,

v szkolenia indywidualne - 6 osób,

v środki na podjęcie działalności gospodarczej - 30 osób.

Projekt zakłada również, przewidziane w POWER 2014-20120 jako obligatoryjne wsparcie, objęcie wszystkich uczestników projektu pomocą w postaci ustalenia profilu pomocy, przygotowania IPD i realizacji pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego.

W szczególności grupę docelową zgodnie z kryteriami dostępu ustalonymi dla projektów powiatowych urzędów pracy stanowić będą:

  • osoby niepełnosprawne w proporcji takiej samej, jak proporcja osób niepełnosprawnych w wieku 18-29 lat kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należących do I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze PUP w Wysokiem Mazowieckiem w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat na dzień 30.11.2015 r.: 1,9% (2 osoby);
  • osoby długotrwale bezrobotne w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób długotrwale bezrobotnych w wieku 18-29 lat kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należących do I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze PUP w Wysokiem Mazowieckiem w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat na dzień 30.11.2015 r.: 33,5% (11 osób);


Głównym rezultatem projektu będzie osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z wymienionych poniżej grup docelowych - na poziomie co najmniej 43% oraz:

a) dla osób niepełnosprawnych na poziomie co najmniej 17%;

b) dla osób długotrwale bezrobotnych na poziomie co najmniej 35%;

c) dla osób o niskich kwalifikacjach na poziomie, co najmniej 48%.

 

Opracował: Adam Buciński

Liczba wyświetleń: 2183
Rejestr zmian
Autor: Tomasz Milewski
Opublikował(a): Tomasz Milewski (2016-05-13 12:25:59)
Zredagował(a): Tomasz Milewski (2016-05-13 12:39:46)